NA650

Telo sesalne vtičnice

NA660

Telo sesalne vtičnice

NA686

Adapter za okrasni okvir

NA685

Adapter za okrasni okvir